Cách gọi Unity từ Native iOS

Tạo một class kế thừa từ  UnityAppController – giả sử có tên là MyAppCotroller 

sau đó ở dòng dưới cùng có thêm dòng lệnh:

IMPL_APP_CONTROLLER_SUBCLASS(MyAppController)

sau đó trong class MyAppController.m overide hàm và set rootviewController như sau:

- (void)willStartWithViewController:(UIViewController*)controller {

   _rootController = [[UIViewController alloc] init];

   _rootView = [[UIView alloc] initWithFrame:[[UIScreen mainScreen] bounds]];

   _rootController.view = _rootView;

   MainViewController *helloVC = [[MainViewController alloc] initWithNibName:nil bundle:nil];

   self.navController =[[UINavigationController alloc]. initWithRootViewController:helloVC];

   [_rootView addSubview:self.navController.view];
}
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s